top of page

Working Mothers

Public·11 membres

Bakteriyalar — Vikipediya


, , , and to create headings and subheadings, and make sure they include your keyword or related keywords. The tag should be used for the main title of your article, and the , , and tags should be used for the subtitles of each section . 4. Write your content with SEO-friendly language and formatting. Your content should be written in a conversational style, using personal pronouns, simple words, engaging sentences, active voice, brief paragraphs, rhetorical questions, analogies, and metaphors. You should also use your keyword and related keywords throughout your content, but avoid keyword stuffing or unnatural usage. You should also use proper HTML tags for formatting your content, such as for paragraphs, for bold text, for italic text, and for unordered lists, and for ordered lists, for links, for images, etc . 5. Add a table to your content if it makes sense. A table is a way of presenting data in rows and columns, which can help you display information in a structured and organized way. A table can also make your content more appealing and informative to readers and search engines. To create a table in HTML, you need to use the tag, which defines the table element. Inside the tag, you need to use the tag, which defines a table row. Inside each tag, you need to use either the tag or the tag, which define a table header cell or a table data cell respectively. For example:Name


Age
Alice


25
Bob


30This will create a table like this: Name Age ---- --- Alice 25 Bob 30 6. Write a meta title tag and a meta description tag for your article. A meta title tag is an HTML element that specifies the title of your web page, which is displayed on the search engine results page (SERP) as a clickable link. A meta description tag is an HTML element that provides a brief summary of your web page, which is displayed below the title on the SERP as a snippet. Both tags are important for SEO, as they help search engines and users understand what your page is about, and entice them to click on it. To write a meta title tag and a meta description tag, you need to use the tag and the tag inside the section of your HTML document. For example:


Bakteriyalar haqqinda melumat - Bing


Bakteriyalar haqqinda melumat - Bing
Bakteriyalar nədir?
Bakteriyalar təkhüceyrəli mikroorqanizmalardır. Prokaryotik mikroorqanizmlərin əksəriyyətini təşkil edən qrupdur. Böyüklükləri 0,110 mm arasındadır. Bakteriyaların dünya üzərində 3,5 milyard ildir yaşadıqları bilinməkdədir. Dünyada ən çox yayılmış orqanizmlərdir və yer kürəsində həyatın davam etməsi üçün böyük önəm təşkil etməkdədirlər.
bakteriyalar haqqinda melumatBakteriyaların öyrənilmə tarixi
Bakteriyalar hələ yaxşı öyrənilməyəndə bitkilərə aid edilirdi. "Bağırsaq florası" anlayışı da buradan yaranıb. Bakteriyaları kəşf edən Antoni van Levenhuk (XVII) olub. Ən qədim geoloji dövrdə biosferin yaranmasında ayrı-ayrı qrup prokariotların rolu böyükdür. Bakterial fəallıq karbonatların, dəmir filizinin, sulfid, silisium, fosforit, boksit və s yataqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.


Bakteriyaların taksanomiyası
Bakteriyaların taksanomiyası yani sınıflandırılması çox mürakkab və mübahiseli bir mövzudur. Bakteriyaların genetik vahidliliyi olmadığından, onları növlere vurğulamaq çox çetindir. Bakteriyaların növlüyünü müxtelif kriteriyalara görü tayin etmeye çalışırlar: morfolojiya, fiziolojiya, biokimya, molekulyar biologiya v.s. Hal-hazırda bakteriyalar üç domene aiddir: Arxebakteriyalar, Əsl bakteriyalar və Oksifotobakteriyalar.


Arxebakteriyalar
Arxebakteriyalar: əsasen, metansintezedici bakteriyalardır. Növlüyünün sayı 40-dan çoxdur.Arxebakteriyalarda fotosintez xlorofil yox, bakteriorodopsin Əsasında baş verir.


Əsl bakteriyalar
Əsl bakteriyalar: anaerob vǝ aerob heterotrofların, bǝzǝn isǝ anaerob fotosintezedici avtotrof prokariotlaron, müxtǝlif qruplarıdır.


Oksifotobakteriyalar
Oksifotobakteriyalar: aerob fotosintezedici prokariotlardır (sinobakteriyalar vǝ xlorosibakteriyalar).


Bakteriyaların morfolojiyası
Bakteriyaların morfolojiyası yani şǝkillǝri çox müxtǝlifdir. Bakteriaların koʻp turi tayoqcha şaklida boʻladi. Biroq şarsimon, ipsimon yoki buralgan şaklli mikroorganizmlar I have continued writing the article based on the outline and the sources. Here is the next part of the article: Tayoqcha şaklli bakteriyalar
Tayoqcha şaklli bakteriyalar: ən sadə və ən çox rast gəlinən bakteriya şəklidir. Uzunluqları 0,5-10 mm, enləri isə 0,2-1,5 mm arasındadır. Tayoqcha şaklli bakteriyaların bir neçə növü vardır: kok (yuvarlaq), basill (çubuq), vibrio (virgül), spirill (spiral) və spiroxet (kivrilmiş).


Bakteriyaların öyrənilmə tarixi


Bakteriyaların yarımaləmləri


Bakteriyaların müxtəlifliyi və qidalanma tipləri


Avtotrof və heterotrof bakteriyalar


Fototrof və xemotrof bakteriyalar


Bakteriyaların torpaqdakı rolu


Bakteriyaların xarici keçidləri


Bakteriyaların hüceyrə divarı və kapsulu


Bakteriyaların tənəffüs növləri


Bakteriyaların koʻndalangiga boʻlinishi


Bakteriyaların yosunlarla əlaqəsi


Bakteriyaların prokariotik xüsusiyyətləri


Bakteriyaların DNK və RNA tərkibi


Bakteriyaların mitoxondriya və xloroplast yoxluğu


Bakteriyaların dünya üzərindəki yayılması


Bakteriyaların biosferadakı əhəmiyyəti


Bakteriyaların insan sağlamlığına təsiri


Bakteriyaların bitki və heyvanlarla simbiozu


Bakteriyaların antibakterial maddələrə reaksiyası


Bakteriyaların patogen və faydalı növləri


Bakteriyaların metabolizmi və fermentləri


Bakteriyaların genetik mühitdilimliliyi


Bakteriyaların endospor və ekzospor formalaşması


Bakteriyaların qram boyanması və növləndirilməsi


Bakteriyaların morfoloji və fizioloji xassələri


Bakteriyaların siano bakteriya və arxebakteriya qrupları


Bakteriyaların fotosintez prosesində iştirakı


Bakteriyaların karbon qazını mənimsəməsi


Bakteriyaların günəş enerjisindən istifadəsi


Bakteriyaların qobigʻi və xromosomalari haqqında məlumat


Bakteriyalarda plazmid, transpozon, faj və konjugasiya kimi elementlər


Bakteriyalarda mutasiya, transformasiya, transduksiya kimi genetik hadisələr


Bakteriyalarda antibiotiklere qarşı mukavimlik mekanizmleri


Bakteriyalarda biofilm, biyolüminesens, biyoremeydiyasiya kimi proseslər


Bakteriyalarda nitrojen fiksasiyası, amonyak oksidasiyası, nitrifikasiya kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda sülfür oksidasiyası, sülfat redüksionu, sülfür redüksionu kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda metan sintezi, metan oksidasiyası, metanotrofiya kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda karbonat sintezi, karbonat oksidasiyası, karbonat redüksionu kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda ferrik oksidasiyası, ferroz oksidasiyası, ferroz redüksionu kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda hidrojen sintezi, hidrojen oksidasiyası, hidrojenotrofiya kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda asetik asit sintezi, asetik asit oksidasiyası, asetik asit redüksionu kimi reaksiyalar


Bakteriyalarda laktik


Şarsimon şaklli bakteriyalar
Şarsimon şaklli bakteriyalar: tayoqcha şakllı bakteriyalardan fərqli olaraq, hüceyrələri arasında birləşmə yeri olan bakteriyalardır. Bu birləşmə yeri hüceyrələrin bir-birinə yapışmasına və koloniyalar yaratmasına imkan verir. Şarsimon şaklli bakteriyaların bir neçə növü vardır: diplokok (iki yuvarlaq), streptokok (zincir kimi yuvarlaqlar), stafilokok (üzüm dəstəsi kimi yuvarlaqlar), tetrad (dörd yuvarlaq), sarkina (sekiz yuvarlaq) və s.


Ipsimon şaklli bakteriyalar
Ipsimon şaklli bakteriyalar: tayoqcha şakllı bakteriyalardan fərqli olaraq, hüceyrələri arasında birləşmə yeri olmayan, amma bir-birinə bitişik olan bakteriyalardır. Bu bitişiklik hüceyrələrin bir-birinə uyğunlaşmasına və müxtǝlif formalar almalarına sǝbǝb olur. Ipsimon şaklli bakteriyaların bir neçǝ növü vardır: diplobasill (iki çubuq), streptobasill (zincir kimi çubuqlar), palisad (paralel çubuqlar) vǝ s.


Buralgan şaklli bakteriyalar
Buralgan şaklli bakteriyalar: tayoqcha şakllı bakteriyalardan fǝrqli olaraq, hüceyrǝlǝri arasında birlǝşmǝ yeri olmayan, amma bir-birinǝ buralgan olan bakteriyalardır. Bu buralma hüceyrǝlǝrin bir-birinǝ toxunmasına vǝ müxtǝlif formalar almalarına sǝbǝb olur. Buralgan şaklli bakteriyaların bir neçǝ növü vardır: diplovibrio (iki virgül), streptovibrio (zincir kimi virgüllǝr), spirillium (spiral kimi virgüllǝr) vǝ s. I have continued writing the article based on the outline and the sources. Here is the next part of the article: Bakteriyaların fiziologiyası
Bakteriyaların fiziologiyası yani metabolizmi və funksiyaları çox müxtəlif və maraqlıdır. Bakteriyalar həyatlarını davam etdirmək üçün müxtəlif maddələrdən və enerji mənbələrindən istifadə edirlər. Bakteriyaların fiziologiyasını müxtəlif kriteriyalara görü təsnif etmək olar: oksigen tələbi, karbon tələbi, azot tələbi, enerji tələbi, hüceyrə dövrü, hüceyrə bölünməsi, sporlaşma, hüceyrə qidalanması, hüceyrə növü v.s.


Oksigen tǝlǝbi
Oksigen tǝlǝbi: bakteriyalar oksigenin var


À propos

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page